นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัทเจอแรงการ์ เซอร์วิส ไทยแลนด์ (จำกัด) [ต่อไปนี้เรียกว่า “เจอแรงการ์”] ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) โดยที่การดำเนินงานของเจอแรงการ์ต้องมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัว เจอแรงการ์จึงจำเป็นต้องควบคุมข้อมูลบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลตามกฏหมาย

เจอแรงการ์จึงได้มีการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น [ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบาย”] เพื่อกำหนดแนวทางและหลักปฏิบัติในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้น อาทิ IP Address ของอุปกรณ์ ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราวเซอร์ เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ภาษาทีท่านเลือกใช้ หน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเจอแรงการ์ ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และสถิติอื่น

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเจาะจง อย่างไรก็ตามท่านจะถูกสอบถามให้บอกกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและอีเมล์ของท่าน) หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ระบบการทำงานบางตัวของเว็บไซต์ เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้เราไว้โดยท่านรับรู้เมื่อท่านได้ทำการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจมีดังนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
  • หลักฐานการแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาข้อมูลนิติบุคคล
  • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดสำนักงาน ประวัติการติดต่อ
  • ข้อมูลอื่นๆที่ท่านยินยอมนำส่งให้แก่เรา เช่น บทความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อเสนอแนะ และข้อม๔ลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราได้ แต่ท่านจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์เจอแรงการ์ ผู้ใช้ที่ยังไม่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มีความจำเป็นสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เจอแรงการ์จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฏหมายของเรา ยุติข้อพิพาทและเพื่อการบังคับใช้สัญญาและเงื่อนไขของเรา เว้นเสียแต่มีความจำเป็นที่ต้องเก็บต่อไปหรือตามที่กฏหมายกำหนด เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ทำให้เป็นปัจจุบันหรือลบทิ้ง แต่เราจะไม่นำข้อมูลมาใช้ในทางที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากระบบ ดังนั้น สิทธิขอเข้าถึง สิทธิขอให้ลบ สิทธิขอให้แก้ไข สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล จะไม่สามารถบังคับใช้ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจัดเก็บ

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

เจอแรงการ์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฏหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานากว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจอแรงการ์จะไม่มีการยินยอม ขายหรือเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการ หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฏหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฏหมายได้ให้อำนาจไว้ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายนี้ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้นโยบายนี้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะมีการประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ เจอแรงการ์ เซอร์วิส ไทยแลนด์ (จำกัด) และช่องทางการสื่อสารอื่นๆที่เหมาะสม

ให้นโยบายการความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566